Regulamin sanitarno-epidemiologiczny

W tym roku, oprócz tradycyjnego regulaminu pielgrzymi, będzie nas obowiązywał regulamin sanitarno-epidemiologiczny Pieszej Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę. Zapis na pielgrzymkę jest potwierdzeniem jego znajomości i równocześnie zobowiązaniem do jego przestrzegania, 

 

Regulamin sanitarno-epidemiologiczny
XVIII Pieszej Pielgrzymki Diecezji świdnickiej na Jasną Górę
opracowany na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce
tj. na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 2021 poz. 195, z późn. zm.)

§1
1. Organizatorem XVIII Pieszej Pielgrzymki Diecezji świdnickiej na Jasną Górę (dalej jako: Pielgrzymka) jest Diecezja Świdnicka (dalej jako: Organizator).
2. Regulamin sanitarno-epidemiologiczny XVIII Pieszej Pielgrzymki Diecezji świdnickiej na Jasną Górę (dalej jako: Regulamin) określa obowiązki Uczestnika (dalej też: Pielgrzym) w zakresie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w trakcie trwania Pielgrzymki, w szczególności w ramach przeciwdziałania szerzenia się wirusa SARS-CoV-2.

§2
1. Uczestnikiem Pielgrzymki może być tylko osoba zdrowa,
2. Za osobę zdrową uznaje się osobę spełniającą kumulatywnie następujące kryteria:
1) nie występują u niej objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, w szczególności związane z infekcją dróg oddechowych,
2) nie zamieszkiwała z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem Pielgrzymki,
3) nie miała kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem Pielgrzymki.
3. Maksymalna liczba uczestników Pielgrzymki wynosi 300 osób.
4. Do limitu osób biorących udział w pielgrzymce nie wlicza się osób, które otrzymały pełny cykl szczepień przeciwko COVID-19 szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej.
5. Osoba, która przyjęła pełny cykl szczepień, o którym mowa w ust. 3, jest obowiązana do posiadania zaświadczenia o szczepieniu:
1) w aplikacji mObywatel, lub
2) w formie wydruku z Internetowego Konta Pacjenta.
6. Uczestnik Pielgrzymki jest obowiązany do wskazania Organizatorowi, najpóźniej w chwili zapisu do udziału w Pielgrzymce:
1) numeru telefonu kontaktowego,
2) informacji o statusie zaszczepienia przeciwko COVID-19.

§3
1. Organizator nie jest obowiązany do zapewnienia miejsc noclegowych wszystkim Pielgrzymom.
2. Zezwala się Pielgrzymom na nocleg w namiotach oraz pokojach wieloosobowych z zastrzeżeniem, iż w namiocie oraz pokoju wieloosobowym mogą przebywać jedynie członkowie wspólnie pielgrzymującej rodziny.
3. Uczestnik pielgrzymki jest obowiązany do posiadania w widocznym miejscu
identyfikatora wydanego przez Organizatora Pielgrzymki najpóźniej w dniu jej
rozpoczęcia.
4. Pielgrzym jest obowiązany posiadać środki ochrony osobistej, w szczególności:
1) maseczki,
2) środki do dezynfekcji rąk oraz mycia i dezynfekcji powierzchni.
5. W przypadku, gdy Uczestnikowi Pielgrzymki zabraknie ww. środków, zgłasza ten fakt Organizatorowi, który zapewni je w niezbędnej ilości.
6. Pielgrzym jest obowiązany do stosowania się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie zakrywania ust i nosa (zachowanie dystansu społecznego 1,5 m w kolumnie
pielgrzymkowej jest nie możliwe).
7. Pielgrzym na każdorazowe wezwanie Organizatora podda się pomiarowi temperatury ciała, który wykonany będzie w sposób nieinwazyjny.
8. W przypadku, gdy pomiar temperatury wskaże temperaturę ciała powyżej 37°C, możliwe jest odsunięcie Pielgrzyma od dalszego uczestnictwa w Pielgrzymce.

§4
1. Pielgrzym jest obowiązany do poinformowania Organizatora o każdorazowym przypadku pogorszenia się stanu jego zdrowia, w szczególności w sposób, który może wskazywać na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
2. W trakcie sprawowanych podczas Pielgrzymki Mszy Świętych oraz innych celebracji, Pielgrzym jest obowiązany:
1) zasłaniać usta i nos za pomocą maseczki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2) przestrzegać zasad dotyczących zachowania dystansu społecznego, a jeśli obrzędy sprawowane są wewnątrz budynku kościoła – także limitu uczestników mogących w nim przebywać, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Obowiązki Pielgrzyma w zakresie profilaktyki sanitarno-epidemiologicznej polegają również na:
1) myciu rąk wodą z mydłem przed rozpoczęciem codziennej aktywności,
2) zachowaniu rekomendowanej bezpiecznej odległości od rozmówców i innych
Pielgrzymów, tj. 2 metrów,
3) regularnej i częstej dezynfekcji rąk za pomocą środków na bazie alkoholu o
minimalnym stężeniu 60%,
4) niedotykaniu bez potrzeby okolic twarzy, w szczególności ust, nosa i oczu,
zwłaszcza niezdezynfekowanymi dłońmi,
5) dołożeniu należytej staranności w zakresie dezynfekcji najbliższego otoczenia i przedmiotów użytku osobistego, w szczególności takich, z którymi kontakt mogą mieć inni Pielgrzymi,
6) unikaniu przywitania poprzez wzajemny uścisk dłoni i inne formy kontaktu fizycznego.

§5
1. W przypadku wystąpienia u Pielgrzyma niepokojących objawów infekcji górnych dróg oddechowych zostanie on:
1) odizolowany go od pozostałych członków grupy
2) przewieziony do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala lub zostanie wezwany transport medyczny.
2. W przypadku potwierdzenia zakażenia wszyscy Pielgrzymki zostają poddani kwarantannie instytucjonalnej, w sposób określony właściwymi przepisami prawa.

§6
1. Organizator zapewnia kontrolę przestrzegania wszelkich obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych.
2. W przypadku łamania postanowień niniejszego Regulaminu, a także przepisów prawa, Organizator może odsunąć Pielgrzyma od dalszego uczestnictwa w Pielgrzymce.

Może Ci się również spodoba